Select Page

Fotosinteza je proces u kojem se sunčeva energija pretvara u hemijsku pohranjenu u organskim molekulama. Osim u biljkama, fotosinteza se obavlja i u nekim bakterijama i algama, dakle organizmima koji u svojim stanicama imaju hlorofil i obično su zelene boje. Osnovni biološki “proizvodni” proces koji pokreće sav život na zemlji događa se u hloroplastima, malim organelama u citoplazmi biljnih stanica, pogonska energija je svjetlosna energija, odnosno energija sunca, a “sirovine” koje se troše su jednostavne i sveprisutne: voda i ugljični dioksid. Proizvod su složeni ugljikovi spojevi – ugljikohidrati.

Svojevrstan nusproizvod ovog procesa je – kisik bez kojega na Zemlji jednostavno ne bi bilo života u obliku kakvog ga znamo.

Proces fotosinteze prikazan hemijskom jednadžbom: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2